งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/ 2561

วันนี้ (5 ก.พ 61) ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/ 2561                                                                                                                            โดยมีประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจำหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่