งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ (8 ก.พ.61) อาจารย์อับบ๊าส  พาลีเขตต์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรงานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่