หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. อ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ได้จัดอบรมโครงการ "การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยทางการบัญชี และการทบทวนวรรณกรรม"

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. อ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ได้จัดอบรมโครงการ "การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยทางการบัญชี และการทบทวนวรรณกรรม" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 88 คน 

แกลเลอรี่