หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้มีการจัดทำการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

วันที่  7 มิถุนายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้มีการจัดทำการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ณ ห้อง ปินหลางชิง ชั้น 5 อาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  เภาทอง  มาแนะนำการเขียนและการจัดกระบวนการจัดทำการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้ความเข้าใจและทักษะการเขียนในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัหสูตรมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่