หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทสสาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๒๕-๖๐๕) ชั้น ๖ อาคาร อาจารย์สาธิตา  แก้วเหล็ก และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online

แกลเลอรี่