หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อรวรรณ  กมล พร้อมนักศึกษาได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มสีมายา บ้านถ้ำทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่องอบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน

แกลเลอรี่