หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  พิทักษ์ธรรม พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3 จำนวน 38 คน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านลำพะยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์ตรงจากกูรูด้านเศรษฐกิจพอเพียง

แกลเลอรี่