หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ (8 ก.พ.61) อาจารย์อรวรรณ  กมล และนายอาริฟ  เจะปอ นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาพร้อมกับคณะวิทยาการจัดการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่