หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม เคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่