หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

จัดรายการวิทยุ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อรวรรณ  กมล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และนักศึกษา ร่วมกันจัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่