หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศสหกิจศึกษาธุรกิจ

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยอาจารย์วสันตนาวิน  หรินทร์ปพนวิช ลงพื้นที่ นิเทศสหกิจศึกษาธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส และการไฟฟ้ารามัน จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่