หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2560

วันนี้ (4 ม.ค. 60) อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหุ้นจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่