หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ี 1

วันนี้ (5 ม.ค. 60) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยประธานหลักสูตร ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ขนมไทย เวลา 10.00 น. ณ ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่