หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมระดับสาขา

คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของสาขาเศรษฐศาสาตร์ธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหุ้นจำลอง อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่