หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

แนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 อาจารย์อรวรรณ  กมล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พร้อมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่