งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา และ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมในกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันนี้(8 พ.ค.60) อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา และ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมในกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 จัดโดย กองพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวันนี้ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และ ตณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่