งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ดาลีซะห์ ดะยี เข้าร่วมประชุม ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา

วันนี้ (30 พ.ค.60) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี ได้มอบหมายให้ อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ดาลีซะห์ ดะยี เข้าร่วมประชุม ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา เพื่อยกร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธานในการดำเนิน

แกลเลอรี่