หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ
ไทย อังกฤษ