เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
บริหารเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ
 
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ .::. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง .::. คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวดเฟรชชี่ ในโครงการรวมพลัง สานดวงใจ สายใยรัก สู่...วจก. .::. บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการ สิงห์ – ราชภัฏ .::. โรงไฟฟ้ายะลากรีน (บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด) มอบเงินสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ฯ .::.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 57 แต่งกายชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 12 ครั้ง
กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 33 ครั้ง
กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 86 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดู 66 ครั้ง
กำหนดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภาคปกติ (ป.ตรี 4 ปี) 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดู 233 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวดเฟรชชี่ ในโครงการรวมพลัง สานดวงใจ สายใยรัก สู่...วจก. คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวดเฟรชชี่ ในโครงการรวมพลัง สานดวงใจ สายใยรัก สู่...วจก. ภายใต้แนวคิดเฟรชชี่รุ่นใหม่ สร้างประชาธิปไตย สู่สังคม 2014 วานนี้(18ต.ค.57) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ...
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 4 ครั้ง
คณาจารย์สาขานิเทศศาสตร์และสาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น คณาจารย์สาขานิเทศศาสตร์และสาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยผศ.แวอาซีซะ ดาหะยี, อาจารย์สาธิตา ...
วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ดู 11 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมโอบฟ้า ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยร ...
วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 26 ครั้ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมกับปาตานีฟอรัม จัดเสวนา “ฟังเสียงพลเมือง สือ-สาร สันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้” วานนี้ (11 กันยายน 2557) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับปาตานีฟอรัม จัดเสวนา “ฟังเสียงพลเมือง สือ-สาร สันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้” ณ ห้อง 23-601 คณะวิทยาการจัดการ นำที ...
วันที่ 12 กันยายน 2557 ดู 24 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรวมพลัง สานดวงใจ สายใจรัก วจก วานนี้ (10 กันยายน 57) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรวมพลัง สานดวงใจ สายใยรัก วจก นำทีมโดยสมโมสรนักศึกษา ณ Student Union ชั้น 4 โดยมี อาจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ...
วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 32 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center