เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารองค์กร
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
อัตลักษณ์นักศึกษา
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.
คำสั่ง
รายงานการประชุม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการพัฒนาสายวิชาการ
รับสมัครอาจารย์
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แหล่งศึกษาต่อ
ศิษย์เก่า วจก.
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องอื่นๆ
อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เพลงมาร์ช วจก
เพลงมาร์ช วจก v1
เพลงมาร์ช วจก v.2
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ฯ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ .::. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร รำลึกวันราชภัฎ .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไหว้สักการะบูชาศาลพ่อฉิม เนื่องในวันราชภัฏ 59 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การปิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นการชั่วคราว .::.


คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร 12 อัตรา วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 406 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัคร อาจารย์พิเศษ 4 สาขาวิชา วันที่ 21 มกราคม 2559 ดู 154 ครั้ง
แบบประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา58 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดู 153 ครั้ง
เชิญนักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 58 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม 3D วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดู 148 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดู 399 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 08 กรกฏาคม 2558 ดู 194 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครอาจารย์พิเศษ 8 อัตรา วันที่ 02 กรกฏาคม 2558 ดู 505 ครั้ง
เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสูตรการตลาด วันที่ 10 เมษายน 2558 ดู 234 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี2557 วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 191 ครั้ง
รับสมัครนักศักษาจิตอาสา 80 ท่าน ร่วมโครงการ วจก.อาสา วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 253 ครั้ง
 


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันขอบคุณสื่อมวลชน โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมออกบูทแสดง กิจกรรม และผลงานของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ (9 กุมภาพันธ์ 2559)ณ.ห้องประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันขอบคุณสื่ ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 9 ครั้ง
จัดประชุมคณะกรรมการบริการประจำคณะประจำคณะครั้งที่ 6/59 เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริการประจำคณะประจำคณะครั้งที่ 6/59 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอของหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำคณะ ณ ห ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 7 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ทบทวนวิสัยทัศน์และการจัดกรทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เมื่อวันที่ (3 ก.พ. 59) ณ ห้องประชุม 23-201 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ทบทวนวิสัยทัศน์และการจัดกรทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” โดยได้ร ...
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 15 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมทีมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เมื่อวันที่ (2 กุมภาพันธ์ 2559) ณ.ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมทีมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมปฏ ...
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 18 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรรมบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ (1 ก.พ.59) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรรมบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 4/2559 โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมโอบฟ้า ...
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 23 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center