สายตรงคณบดี
 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารองค์กร
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดรายวิชา
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายละเอียด มคอ.
คำสั่ง
รายงานการประชุม
โครงการพัฒนาสายวิชาการ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (ซาน ถัวร์)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (นานัส)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (หยาง ถาว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (หลิว เหลียน)
ห้องอื่นๆ
ตารางการเดินรถ
รถตู้ปรับอากาศ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.สาธิต มรภ.ยะลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กีฑา นครยะลาเกมส์ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 .::. กำหนดการพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 .::. ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐” .::.


ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า เชิญร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 วันที่ 08 มิถุนายน 2559 ดู 175 ครั้ง
แบบประเมินความพึ่งพอใจปัจฉิมนิเทศสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2558 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดู 336 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมงานกิจกรรม วจก. อาสา ปี 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดู 396 ครั้ง
แบบประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรคอม- การจัดการ วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 282 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา โครงการ วจก. สานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม วันที่ 26 เมษายน 2559 ดู 265 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อขึันบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดู 580 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อขึันบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ วันที่ 04 มีนาคม 2559 ดู 535 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร 12 อัตรา วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 1092 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัคร อาจารย์พิเศษ 4 สาขาวิชา วันที่ 21 มกราคม 2559 ดู 576 ครั้ง
แบบประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา58 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดู 346 ครั้ง
 


การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับคณะกรรมการนักศึกษา เมื่อวันที่1 ก.ค. 59 ณ ห้องปฏิบัติธุรกิจทัวร์จำลอง ชั้น4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับ ...
วันที่ 04 กรกฏาคม 2559 ดู 147 ครั้ง
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน วันนี้ (29 มิ.ย.59) ณ หลัว เหลียน สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก ...
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดู 89 ครั้ง
รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ วันนี้ (21 มิ.ย.59) รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2559 โดยคณะกรรมการจากสาขาวิชาต่างๆ หัว ...
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดู 101 ครั้ง
รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน เมื่อวันที่ ( 20 มิ.ย.59 ) รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน ตำบลท่าสาป กิจกรรมอบรมปฏิบัติการจัดการกลุ่มกะลามะพร้าว ระห ...
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดู 86 ครั้ง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ วันนี้ (16 มิ.ย. 59) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษา 2-2558 ณ ห้อง 23-602 อาคารคณะวิทยาการจัดการ เป็นร ...
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดู 105 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center