เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ

อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ (รอบใบสมัคร) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมฯ .::. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ฯ .::. การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม) .::. ประกาศเปิด​เผยราคากลา​งงานจ้างเห​มาบริการไป​ศึกษาดูงาน​ฯ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการท่าสาปโมเดล ตอบสนองความต้องการฯ .::.


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 27 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2557 ดู 56 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 57 แต่งกายชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 28 ครั้ง
กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 47 ครั้ง
กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 105 ครั้ง
 


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ดูงาน ณ โรงแรมมายกาเด่นปัตตานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดูงาน ณ โรงแรมมายกาเด่นปัตตานีตามโครงการการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ ...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ดู 2 ครั้ง
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงบรรยายด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโออาร์ตภายใต้ระเบียบวิธีวิจัย วันนี้ (24พ.ย.57) ที่ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงบรรยายด้านการ ...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดู 5 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเรื่อง “เข้าใจวัยรุ่มยุกต์ใหม่ Gen Z” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเรื่อง “เข้าใจวัยรุ่มยุกต์ใหม่ Gen Z” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยงและร้อยตำรวจโ ...
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 13 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้อง 23-804 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิกรา ...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ดู 18 ครั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานเปิด มหาวิทยาลัยธนาคาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดมหาวิทยาลัยธนาคาร โดยผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนจาก ศอบต. ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการ ...
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดู 13 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center