เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.
คำสั่ง
รายงานการประชุม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการพัฒนาสายวิชาการ
รับสมัครอาจารย์
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ
อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
link หน่วยงานภายใน
link ภายใน
เพลงมาร์ช วจก
เพลงมาร์ช วจก v1
เพลงมาร์ช วจก v.2
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
การจัดประกวดออกแบบปกไดอารี่ สกสค. ประจาปี 2559 .::. กิจกรรม AEC TALK ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ Family Business (ธุรกิจครอบครัว) .::. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มจพ. เฉลิมสยามบรมราชกุมารี .::. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ .::. ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ .::.


เชิญนักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 58 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม 3D วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดู 53 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดู 205 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 08 กรกฏาคม 2558 ดู 116 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครอาจารย์พิเศษ 8 อัตรา วันที่ 02 กรกฏาคม 2558 ดู 328 ครั้ง
เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสูตรการตลาด วันที่ 10 เมษายน 2558 ดู 162 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี2557 วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 128 ครั้ง
รับสมัครนักศักษาจิตอาสา 80 ท่าน ร่วมโครงการ วจก.อาสา วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 174 ครั้ง
ประกาศทุนการศึกษาประจำปี2557 วันที่ 16 มีนาคม 2558 ดู 121 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครงทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน วันที่ 06 มีนาคม 2558 ดู 338 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 266 ครั้ง
 


ภาควิชาการนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการกระบวนการขับเคลื่อนสภาพพลเมืองเยาวชนเพื่อนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2588 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาควิชาการนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการกระบวนการขับเคลื่อนสภาพพลเมื ...
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดู 71 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันนี้ (22ก.ค.58) ที่ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ...
วันที่ 25 กรกฏาคม 2558 ดู 142 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสัมมนาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ห้องทรัพย์ปัญญา ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสัมมนาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ...
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ดู 75 ครั้ง
ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมนักศึกษา ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมนักศึกษา ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้กิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ...
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ดู 86 ครั้ง
คณะผู้บริการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2 ...
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดู 124 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center