สายตรงคณบดี
 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารองค์กร
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.
คำสั่ง
รายงานการประชุม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการพัฒนาสายวิชาการ
รับสมัครอาจารย์
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (ซาน ถัวร์)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (นานัส)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (หยาง ถาว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (หลิว เหลียน)
ห้องอื่นๆ
เพลงมาร์ช วจก
เพลงมาร์ช วจก v1
เพลงมาร์ช วจก v.2
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกับคณบดีและประธานหลักสูตรทั้ง 4 คณะ .::. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา .::. มรย.จัดโครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English Language .::.


แบบประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรคอม- การจัดการ วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 147 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา โครงการ วจก. สานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม วันที่ 26 เมษายน 2559 ดู 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อขึันบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดู 366 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อขึันบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ วันที่ 04 มีนาคม 2559 ดู 318 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร 12 อัตรา วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 809 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัคร อาจารย์พิเศษ 4 สาขาวิชา วันที่ 21 มกราคม 2559 ดู 331 ครั้ง
แบบประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา58 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดู 214 ครั้ง
เชิญนักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 58 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม 3D วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดู 196 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดู 520 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 08 กรกฏาคม 2558 ดู 258 ครั้ง
 


สาขาวิชาการจัดการ ประชุมอัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจ วันนี้ (4 พ.ค.59 59) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดประชุมโครงการวิจัย เรื่อง “อัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจ” โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของ ...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 4 ครั้ง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการจัดอบรมสื่อออนไลน์ ทำอย่างไรให้ได้เงินแสน วันนี้ (4 พ.ค.59) ณ ห้องประชุมนานัส หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมนักศึกษา เรื่อง “สื่อออนไลน์ ทำอย่างไรให้ได้เงินแสน” โดยได้รับเกียรติจากคุณนิวัฒน์ เลิศสรัลธร ...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 10 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 4 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมสนทนากลุ่ม วันนี้ (4 พ.ค.59) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ร่วมสนทนากลุ่ม โครงวิจัย “อัตลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และรูปแบบการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจมหา ...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 5 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ อัปสร อีซอ รองคณบดีเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ ...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 9 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center