เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
บริหารเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพฯ .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. ประกาศ ราคากลางจ้​างก่อสร้าง​ทางเดินแบบ​มีหลังคาคลุ​ม .::. กำหนดราคาก​ลางจ้างปรั​บปรุงหลังค​าอาคารกิจก​รรมอเนกประ​สงค์ของนัก​ศึกษา .::.


กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 59 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดู 50 ครั้ง
กำหนดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภาคปกติ (ป.ตรี 4 ปี) 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดู 212 ครั้ง
รูปแบบรายงานการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการบัญชี วันที่ 02 มิถุนายน 2557 ดู 76 ครั้ง
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 198 ครั้ง
 


บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา ยืนตรงเคารพธงชาติ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา ยืนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตามนโยบายของ คสช. ...
วันที่ 08 สิงหาคม 2557 ดู 50 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการอบรม เทคนิคการเขียนตำรา และเอกสารการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ผลงานทางวิชาการ วันนี้ (31 กรกฎาคม 2557) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏยะลา จัดอบรมเทคนิคการเขียนตำรา และเอกสารการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ผลงานทางวิชาการ ...
วันที่ 01 สิงหาคม 2557 ดู 34 ครั้ง
คณะวิทยาจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 วันนี้ (31 กรกฎาคม 2557) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ...
วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ดู 46 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 ...
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ดู 59 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 113 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center