เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.
Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ
อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
link หน่วยงานภายใน
link ภายใน
เพลงมาร์ช วจก
เพลงมาร์ช วจก v1
เพลงมาร์ช วจก v.2
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชน .::. ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคที่ 1/58 .::. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาเจ็บในเด็ก ขอเชิญเข้าร่วมประชุม .::. การจัดสรรทุนการศึกษา .::.


คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครอาจารย์พิเศษ 8 อัตรา วันที่ 02 กรกฏาคม 2558 ดู 58 ครั้ง
เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสูตรการตลาด วันที่ 10 เมษายน 2558 ดู 91 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี2557 วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 79 ครั้ง
รับสมัครนักศักษาจิตอาสา 80 ท่าน ร่วมโครงการ วจก.อาสา วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 119 ครั้ง
ประกาศทุนการศึกษาประจำปี2557 วันที่ 16 มีนาคม 2558 ดู 80 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครงทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน วันที่ 06 มีนาคม 2558 ดู 258 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 219 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2557 ดู 197 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 57 แต่งกายชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 118 ครั้ง
กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 130 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสัมมนาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ห้องทรัพย์ปัญญา ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสัมมนาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ...
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ดู 10 ครั้ง
ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมนักศึกษา ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมนักศึกษา ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้กิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ...
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ดู 25 ครั้ง
คณะผู้บริการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบปะและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2 ...
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดู 36 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วจก.5+2 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมโครงการเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วจก.5+2 ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้ง ...
วันที่ 03 มิถุนายน 2558 ดู 35 ครั้ง
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศภาพถ่าย “วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” วันนี้ (23 เมษายน 2558) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” ณ ลานคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี รองคณบด ...
วันที่ 30 เมษายน 2558 ดู 78 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center