เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอนและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
บริหารเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
ประชาสัม​พันธ์เชิญเ​ข้าร่วมงาน​สัปดาห์อาเ​ซียน ม.อ.ครั้งที่ 1 .::. การเปิดเผยราคากลางค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคาร 20 .::. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จากรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ .::. ประกาศรายชื่่​อผู้ผ่านกา​รคัดเลือกโ​ครงการทุนคุ​รุทายาท .::. การเปิดเผยราคากลางถอดล้างเครื่องปรับอากาศ .::.กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 11 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดู 41 ครั้ง
กำหนดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภาคปกติ (ป.ตรี 4 ปี) 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดู 190 ครั้ง
รูปแบบรายงานการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการบัญชี วันที่ 02 มิถุนายน 2557 ดู 64 ครั้ง
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 171 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ เลื่อนกิจกรรม วจก. อาสา สานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒธรรม วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 102 ครั้ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วจก.อาสา สานสัมพันธ์ สร้างสังคมสมานฉันท์ ในสังคมพหุวัฒธรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 195 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดการตั้งชื่อห้องประชุมภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 140 ครั้ง
ลงทะเบียนศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 122 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และการชดเชยการเรียนการสอน วันที่ 27 มกราคม 2557 ดู 106 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 ...
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ดู 20 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 76 ครั้ง
คณะวิทยาจัดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาจัดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 49 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมบริการวิชาการ ...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดู 93 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก.5+2" คณะวิทยาการจัดการ ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก.5+2" ...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ดู 84 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยแพที่ตำบลท่าเรือ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยแพที่ตำบลท่าเรือ ...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ดู 69 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร วันนี้ (6 พ.ค. 57) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ...
วันที่ 06 พฤษภาคม 2557 ดู 76 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ...
วันที่ 06 พฤษภาคม 2557 ดู 61 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติและยื่นยันสิทธิ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ วจก.อาสา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติและยื่นยันสิทธิ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ วจก.อาสา ...
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ดู 87 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” วันนี้ 14 มีนาคม 2557คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” ...
วันที่ 14 มีนาคม 2557 ดู 107 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center