เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
บริหารเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (สันปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
 
ราคากลา​งเครื่องปรั​บอากาศและจ้​างเหมาก่อส​ร้างประตูท​างเข้าหน้า​คณะ วจก. .::. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดตัว Budaya Classic HUSO Band .::. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน .::. ประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ .::. ประกาศรับส​มัครพนักงา​นมหาวิทยาลั​ยสายสนับสนุ​น และลูกจ้าง​ชั่วคราว .::.


กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 17 ครั้ง
กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 69 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดู 54 ครั้ง
กำหนดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภาคปกติ (ป.ตรี 4 ปี) 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดู 217 ครั้ง
รูปแบบรายงานการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการบัญชี วันที่ 02 มิถุนายน 2557 ดู 78 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมโอบฟ้า ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยร ...
วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 3 ครั้ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมกับปาตานีฟอรัม จัดเสวนา “ฟังเสียงพลเมือง สือ-สาร สันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้” วานนี้ (11 กันยายน 2557) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับปาตานีฟอรัม จัดเสวนา “ฟังเสียงพลเมือง สือ-สาร สันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้” ณ ห้อง 23-601 คณะวิทยาการจัดการ นำที ...
วันที่ 12 กันยายน 2557 ดู 9 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรวมพลัง สานดวงใจ สายใจรัก วจก วานนี้ (10 กันยายน 57) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรวมพลัง สานดวงใจ สายใยรัก วจก นำทีมโดยสมโมสรนักศึกษา ณ Student Union ชั้น 4 โดยมี อาจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ...
วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 9 ครั้ง
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สำหรับประชาชน “คน ทัน สื่อ” เมื่อวัน 5 กันยายน 2557 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 4 คน นำทีมโดย ผศ.นราพร มณีเชวง ร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สำหรับประชาชน ...
วันที่ 08 กันยายน 2557 ดู 12 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 3D เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 3D “รักประชาธิปไตย สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำสันติสุขสู ...
วันที่ 06 กันยายน 2557 ดู 33 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center