เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ

อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ .::. หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการจิตกรรม ชุดธงชาติไทย .::. ประกาศเปิดเผยราคากลา​งจ้างต่อเติมส่วนรับป​ระทานอาหารและทาสีอาค​ารใหม่ .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ .::. รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการการผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning(eDLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ .::.


คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครงทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน วันที่ 06 มีนาคม 2558 ดู 55 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 155 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2557 ดู 112 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 57 แต่งกายชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 74 ครั้ง
กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 90 ครั้ง
 


สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อบรมประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมหงส์แก้วฟ้า อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏยะลา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับตัวแทนนักศึกษาจาก 7 สาขาวิชา ได ...
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 17 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดต้อนรับผู้จัดการสาขาปัตตานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะศึกษาดูงานอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณวิชุดา วงศ์หิรัญรัชต์ ผู้จัดการสาขาปัตตานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่ธนาคารฯ อาจารย์ แ ...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 31 ครั้ง
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การคิดสร้างสรรค์ในงานธุรกิจ” เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การคิดสร ...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 25 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรม 1หลักสูตร 1ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรม 1หลักสูตร 1ศิลปวัฒนธรรม ณ ลานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาล ...
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 46 ครั้ง
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ วันนี้ 26 มกราคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านลิมุด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 42 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center