เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอนและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
บริหารเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
ราคากลางจ้​างทำศาลจำล​อง .::. ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมแข่งขัน Spelling Bee ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ .::. ราคากลางจ้​างปรับปรุง​และติดตั้ง​ผ้าเม่านเว​ทีหอประชุม​เล็ก .::. การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยฯ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพฯ .::.กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 18 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดู 43 ครั้ง
กำหนดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภาคปกติ (ป.ตรี 4 ปี) 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดู 196 ครั้ง
รูปแบบรายงานการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการบัญชี วันที่ 02 มิถุนายน 2557 ดู 65 ครั้ง
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 175 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ เลื่อนกิจกรรม วจก. อาสา สานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒธรรม วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 103 ครั้ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วจก.อาสา สานสัมพันธ์ สร้างสังคมสมานฉันท์ ในสังคมพหุวัฒธรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 195 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดการตั้งชื่อห้องประชุมภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 144 ครั้ง
ลงทะเบียนศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 124 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และการชดเชยการเรียนการสอน วันที่ 27 มกราคม 2557 ดู 110 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 ...
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ดู 27 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 82 ครั้ง
คณะวิทยาจัดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาจัดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 56 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมบริการวิชาการ ...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดู 101 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก.5+2" คณะวิทยาการจัดการ ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก.5+2" ...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ดู 89 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยแพที่ตำบลท่าเรือ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยแพที่ตำบลท่าเรือ ...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ดู 73 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร วันนี้ (6 พ.ค. 57) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ...
วันที่ 06 พฤษภาคม 2557 ดู 81 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ...
วันที่ 06 พฤษภาคม 2557 ดู 65 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติและยื่นยันสิทธิ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ วจก.อาสา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติและยื่นยันสิทธิ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ วจก.อาสา ...
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ดู 93 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” วันนี้ 14 มีนาคม 2557คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” ...
วันที่ 14 มีนาคม 2557 ดู 110 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center