เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ

อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงข่าวเสียงจากชายแดนใต้ .::. รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558 .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา .::. การเปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุการศึกษา 341 รายการ .::. การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา 241รายการ .::.


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 107 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2557 ดู 95 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 57 แต่งกายชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 56 ครั้ง
กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 75 ครั้ง
กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 124 ครั้ง
 


หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ วันนี้ 26 มกราคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านลิมุด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 9 ครั้ง
สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาภายในคณะ(Spirit of FM Games 2015 ) เมื่อวันที่ (24 ม.ค.58) สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมกีฬาภายในคณะ (Spirit of FMS Games 2015 ) ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคาร Student union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นระยะเวลา 2 ...
วันที่ 24 มกราคม 2558 ดู 9 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมทำบุญอาคารคณะวิทยาการจัดการสองศาสนา เมื่อวันที่ (20 ม.ค. 58) ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมทำบุญอาคารคณะวิทยาการจัดการสองศาสนา” โดยมีอาจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี คณบดีคณะวิทยาการจัดกา ...
วันที่ 24 มกราคม 2558 ดู 12 ครั้ง
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมปฏิบัติการเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 58 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการวิทยาการจัดการอาสา ...
วันที่ 24 มกราคม 2558 ดู 9 ครั้ง
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 58 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา จัดอบรมปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงกา ...
วันที่ 24 มกราคม 2558 ดู 9 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center