เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
บริหารเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558 - 2559 .::. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 .::. ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา .::. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด .::. ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง มุมมองการอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคมฯ .::.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดู 35 ครั้ง
กำหนดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภาคปกติ (ป.ตรี 4 ปี) 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดู 179 ครั้ง
รูปแบบรายงานการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการบัญชี วันที่ 02 มิถุนายน 2557 ดู 55 ครั้ง
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 162 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ เลื่อนกิจกรรม วจก. อาสา สานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒธรรม วันที่ 08 มีนาคม 2557 ดู 98 ครั้ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วจก.อาสา สานสัมพันธ์ สร้างสังคมสมานฉันท์ ในสังคมพหุวัฒธรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 187 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดการตั้งชื่อห้องประชุมภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 130 ครั้ง
ลงทะเบียนศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 119 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และการชดเชยการเรียนการสอน วันที่ 27 มกราคม 2557 ดู 104 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ วันที่ 27 มกราคม 2557 ดู 122 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2559 ...
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ดู 3 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วม“วจก.5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู่ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 57 ครั้ง
คณะวิทยาจัดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาจัดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 44 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมบริการวิชาการ ...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ดู 75 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก.5+2" คณะวิทยาการจัดการ ประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก.5+2" ...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ดู 69 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยแพที่ตำบลท่าเรือ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยแพที่ตำบลท่าเรือ ...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ดู 58 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร วันนี้ (6 พ.ค. 57) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ...
วันที่ 06 พฤษภาคม 2557 ดู 66 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ...
วันที่ 06 พฤษภาคม 2557 ดู 51 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติและยื่นยันสิทธิ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ วจก.อาสา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติและยื่นยันสิทธิ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ วจก.อาสา ...
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ดู 75 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” วันนี้ 14 มีนาคม 2557คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” ...
วันที่ 14 มีนาคม 2557 ดู 94 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center