เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
บริหารเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับงานพัสดุให้กับบุคลากรภายใน .::. กำหนดการ พิธีการทำบุญของศาสนาพุทธประจำเดือน ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2557 .::. การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงสถานีวิทยุ .::. การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์ฮาลาล .::.


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 57 แต่งกายชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 17 ครั้ง
กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 38 ครั้ง
กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 89 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดู 70 ครั้ง
กำหนดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดภาคปกติ (ป.ตรี 4 ปี) 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดู 240 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกฏหมายธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ และ อาจารย์ภูตรา อาแล ผู้สอน รายวิชากฏหมายธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก คุณอมฤต วะสมบัติ รอง ...
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2557 ดู 1 ครั้ง
นักศึกษาคณะวิทยาการจัด เข้าร่วมโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 เมื่อวันที 20 ตุลาคม 2557 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วม โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 Gen A.. Active Citizen ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทางคณะวิทยาการจัดการได้ ...
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ดู 4 ครั้ง
สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมโครงการพัฒนาบัณฑิตพึ่งประสงค์ วันที่ 29 ต.ค. 57 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการพัฒนาบัณฑิตพึ่งประสงค์ “ส่งเสริมนักศึกษาร่วมจัดกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรและประกันคุณภาพหล ...
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ดู 4 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ "มหาวิทยาลัยธนาคาร" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 22 คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ "มหาวิทยาลัยธนาคาร" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกียวข้อง รวมทั้งตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาย ...
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ดู 13 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ 2014 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ 2014 เมื่อวันที่ 18ต.ค.57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ตามโครงการรวมพลัง สานดวงใจ สายใยรัก สู่...วจก. ภายใต้แนวคิดเฟรชชี่ร ...
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ดู 26 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center