เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.
คำสั่ง
รายงานการประชุม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการพัฒนาสายวิชาการ
รับสมัครอาจารย์
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แหล่งศึกษาต่อ
ศิษย์เก่า วจก.
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ
อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
link หน่วยงานภายใน
link ภายใน
เพลงมาร์ช วจก
เพลงมาร์ช วจก v1
เพลงมาร์ช วจก v.2
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดสั่งจอง ส.ค.ส.ประจำปี 2559 จำนวน 2 แบบ .::. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก (ph.D) สาขาการจัดการสาธารณะ .::. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา .::. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย .::. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนิทรรศการและกิจกรรมของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน .::.


เชิญนักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 58 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม 3D วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดู 97 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดู 278 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 08 กรกฏาคม 2558 ดู 140 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครอาจารย์พิเศษ 8 อัตรา วันที่ 02 กรกฏาคม 2558 ดู 407 ครั้ง
เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสูตรการตลาด วันที่ 10 เมษายน 2558 ดู 189 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี2557 วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 151 ครั้ง
รับสมัครนักศักษาจิตอาสา 80 ท่าน ร่วมโครงการ วจก.อาสา วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 203 ครั้ง
ประกาศทุนการศึกษาประจำปี2557 วันที่ 16 มีนาคม 2558 ดู 144 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครงทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน วันที่ 06 มีนาคม 2558 ดู 366 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 289 ครั้ง
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ (26 พ.ย.58) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิท ...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ดู 4 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 200 คน ร่วมทำ กิจกรรมเครพธงชาติ วันนี้(20 พ.ย. 58) คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 200 คน ร่วมทำ กิจกรรมเครพธงชาติในเวลา 08.00 ...
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ดู 18 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งคณบดี โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อเมื่อวันที่ (19 พ.ย.58) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งคณบดี โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจ ...
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ดู 18 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัด AEC TAIK ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 58 หอการค้ายะลา Yec yala ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏละยา ได้จัด AEC TAIK ครั้งที่ 7 ณ ห้องบัวแก้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อ Family Business (ธ ...
วันที่ 08 ตุลาคม 2558 ดู 51 ครั้ง
ภาควิชาการนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการกระบวนการขับเคลื่อนสภาพพลเมืองเยาวชนเพื่อนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2588 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาควิชาการนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการกระบวนการขับเคลื่อนสภาพพลเมื ...
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดู 96 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center