เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร

ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.

Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ

อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนในศาสตร์นิเทศศาสตร์ .::. ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พบปะนายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน .::. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีความพร้อมและตั้งใจ .::. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ .::. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัคร พนักงาน .::.


รับสมัครนักศักษาจิตอาสา 80 ท่าน ร่วมโครงการ วจก.อาสา วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 18 ครั้ง
ประกาศทุนการศึกษาประจำปี2557 วันที่ 16 มีนาคม 2558 ดู 38 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครงทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน วันที่ 06 มีนาคม 2558 ดู 192 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 169 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2557 ดู 127 ครั้ง
 


หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “ค่ายพิราบน้อยนิเทศศาสตร์” วันนี้(30 มี.ค. 58) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ค่ายพิราบน้อยนิเทศศาสตร์” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 23-501 คณะวิทยาการจัดการ ...
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 0 ครั้ง
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พบปะนายกเทศมนตรีและทีมงาน ต.โกตาบารู เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พบปะนายกเทศมนตรีและทีมงาน ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยาละ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู เพื่อพูดคุยรายละเอียดการดำเนิน ...
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ดู 3 ครั้ง
อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอบในศาสตร์นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนค ...
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 4 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” วันนี้ (20 มี.ค. 58) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” เพื่อดำเนินกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่อา ...
วันที่ 25 มีนาคม 2558 ดู 7 ครั้ง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมปฏิบัติกา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิด วันที่ 6,13 มีนาคม 2558 ...
วันที่ 13 มีนาคม 2558 ดู 27 ครั้ง
 
 


.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center