สายตรงคณบดี
 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารองค์กร
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.
คำสั่ง
รายงานการประชุม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการพัฒนาสายวิชาการ
รับสมัครอาจารย์
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (ซาน ถัวร์)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (นานัส)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (หยาง ถาว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (หลิว เหลียน)
ห้องอื่นๆ
เพลงมาร์ช วจก
เพลงมาร์ช วจก v1
เพลงมาร์ช วจก v.2
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ค้นหา เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ .::. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อวีดีทัศน์ .::. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO .::. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มอ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมฯ .::. ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสัมนา .::.


แบบประเมินความพึ่งพอใจปัจฉิมนิเทศสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2558 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดู 247 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมงานกิจกรรม วจก. อาสา ปี 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดู 144 ครั้ง
แบบประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรคอม- การจัดการ วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 177 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา โครงการ วจก. สานสัมพันธ์สร้างสังคมสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม วันที่ 26 เมษายน 2559 ดู 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อขึันบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 15 มีนาคม 2559 ดู 409 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อขึันบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ วันที่ 04 มีนาคม 2559 ดู 347 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร 12 อัตรา วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 856 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัคร อาจารย์พิเศษ 4 สาขาวิชา วันที่ 21 มกราคม 2559 ดู 357 ครั้ง
แบบประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา58 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดู 228 ครั้ง
เชิญนักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 58 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม 3D วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดู 205 ครั้ง
 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศศาสตร์ วันนี้ (23 พ.ค.59) ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดู 6 ครั้ง
ประชุมเพือรับทราบนโยบายการบริการวิชาการ วันนี้ (18 พ.ค.59) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมซานถัวร์ คณะวิทยาการจัดกา ...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดู 12 ครั้ง
กิจกรรมประเพณีลอยแพ เมื่อวันที่ 14 (พ.ค.59) คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประมาณ 60 คน นำทีมโดยอาจารย์วัชระ ขาวสังข์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยแพ ณ ตำบลท่าเรือ อำ ...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดู 18 ครั้ง
ประชุมทีมผู้บริหารระดับคณะ วันนี้ (16 พ.ค.59) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นธานประชุมทีมผู้บริหารระดับคณะ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมซาน ถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ ...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดู 10 ครั้ง
สาขาวิชาการจัดการ ประชุมอัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจ วันนี้ (4 พ.ค.59 59) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดประชุมโครงการวิจัย เรื่อง “อัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจ” โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของ ...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2559 ดู 21 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299630 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center