เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
แผนที่คณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
แผนการจัดรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
จำนวนอาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ภาควิชา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการบริการวิชาการ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียด มคอ.
Link ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
บทความวิชาการ
ข้อมูลการจัดหางาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลงานนักศึกษา
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ห้องประชุม 20 ชั้น 5 (โอบฟ้า)
ห้องประชุม 200 ชั้น 3 (บัวแก้ว)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ฟันเฟือง)
ห้องประชุม 100 ชั้น 3 (ทรัพย์ปัญญา)
ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (หงส์แก้วฟ้า)
ห้องประชุม 400 ชั้น 4 (สรรเสริญ)
ห้องอื่นๆ
อาจารย์ประจำสาขา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เพลงมาร์ช วจก
เพลงมาร์ช วจก v1
เพลงมาร์ช วจก v.2
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
การจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา .::. โครงการ วจก.อาสา สานสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ เทศบาตรตำบลโกตาบารู .::. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วน .::. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 .::.


เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสูตรการตลาด วันที่ 10 เมษายน 2558 ดู 52 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี2557 วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 52 ครั้ง
รับสมัครนักศักษาจิตอาสา 80 ท่าน ร่วมโครงการ วจก.อาสา วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 94 ครั้ง
ประกาศทุนการศึกษาประจำปี2557 วันที่ 16 มีนาคม 2558 ดู 60 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครงทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน วันที่ 06 มีนาคม 2558 ดู 229 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดู 195 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2557 ดู 157 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 57 แต่งกายชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 101 ครั้ง
กำหนดการโครงการจูงมือสู้อ้อมกอดชุมพูเทา วันที่ 11 กันยายน 2557 ดู 114 ครั้ง
กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ดู 148 ครั้ง
 


หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศภาพถ่าย “วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” วันนี้ (23 เมษายน 2558) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” ณ ลานคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี รองคณบด ...
วันที่ 30 เมษายน 2558 ดู 36 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาด จัดอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 200 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย ...
วันที่ 07 เมษายน 2558 ดู 62 ครั้ง
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “ค่ายพิราบน้อยนิเทศศาสตร์” วันนี้(30 มี.ค. 58) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “ค่ายพิราบน้อยนิเทศศาสตร์” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 23-501 คณะวิทยาการจัดการ ...
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ดู 60 ครั้ง
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พบปะนายกเทศมนตรีและทีมงาน ต.โกตาบารู เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พบปะนายกเทศมนตรีและทีมงาน ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยาละ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู เพื่อพูดคุยรายละเอียดการดำเนิน ...
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ดู 46 ครั้ง
อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอบในศาสตร์นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนค ...
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 56 ครั้ง
 
 

.::  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ::.
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 073-299699 แฟกซ์ 073-299631
E-MAIL : MANAGEMENT@YRU.AC.TH

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center