คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อัตลักษณ์นักศึกษา ค่านิยมร่วม

อัตลักษณ์นักศึกษา(Identity)

           บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสา สู้งาน การปฏิบัติเลิศ

ค่านิยมร่วม (Shared Values) : ความภาคภูมิใจในองค์กร (Proud)

  Proactive    ทำงานเชิงรุกอย่างมีสติและรอบคอบ
 R  Result Oriented    ทำงานอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
 O  Ownership    รู้สึกเป็นเจ้าของอย่างภาคภูมิใจ
 U  Unity    ทำงานเป็นทีม ผสานความต่าง สร้างความรักและสามัคคี
 D  Delight Communication     สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ