คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (ปิง หลาง ชิง)