คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกต, ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม, อาจารย์มานพ ทองไทย

คณะวิทยาการจัดการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกต
ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม
อาจารย์มานพ ทองไทย
คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน จากการประชุมวิจัยระดับชาติ"เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย"ครั้งที่ 8 วิทยาเทคโนโลยีภาคใต้ SCT

 

แกลเลอรี่