คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด