คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา คณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด