คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการสร้างคนดี

วันนี้ 12 มี.ค.61 สาขาวิชาการบัญชีได้ร่วมกิจกรรม“ ทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นคนดีของสังคม” โครงการสร้างคนดี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะ ซึ่งเป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะ และเสริมสร้างคุณธรรมให้เป็นคนดีของสังคม ณ บริเวณรอบๆอาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่