คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารทั่วไปนายนาซือรี   เต๊ะกาแซ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอับดลอาซิด  สะอิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายฮาซัน  นาวานิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอัสฮาร์  เละแม็ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวคอรีเยาะ  เจะแม็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวตรีชฎา  มุสิกเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอาซียะห์  เจะแว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมุหเซน  ละเตะ
เจ้าหน้าที่ห้องฉายภาพยนตร์

งานจัดการศึกษานางสาวซีรา  มูซอ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวซาอีดะห์  ดอเลาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานวิจัยและบริการวิชาการนายรอมซี แตมาสา
นักวิชาการศึกษา

งานประกันคุณภาพนางสาวนิตยา  ทองรอง
นักวิชาการศึกษา