คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (ปิง หลาง ชิง)