คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานทำนุบำรุงศิลปเเละวัฒนธรรม