คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นศ.บ. วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล