คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บธ.บ. การบัญชี