คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ