คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ