คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต