คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่