คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด