คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เสวนาหัวข้อ ภาพ:สื่อ สันติภาพชายแดนใต้และเรื่องเล่าจากภาพ