คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

GRAND OPENING 'FMS BUSINESS SIMULATION'