คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการ AIS BRAND AWARD

แกลเลอรี่