คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2559

แกลเลอรี่