คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คว้ารางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสนธิราชครั้งที่ 6

อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ ศรีชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถคว้ารางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสนธิราชครั้งที่ 6

แกลเลอรี่