คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ ในการติดตามและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ (5 มิ.ย.60) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ ในการติดตามและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่