คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ "อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา" วันทีสอง

วันนี้ (14 มิ.ย.60) อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ "อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา" วันทีสอง ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่