คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเรื่อง "พิจารณาและรับทราบผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิภาพ ฯ ครั้งที่ 3/2559"

วันนี้ (15 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเรื่อง "พิจารณาและรับทราบผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิภาพ ฯ ครั้งที่ 3/2559"โดยมีอาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่