คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และจัดส่งนิสิต / นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี "BRU Accounting Challenge 2018"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด