คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บธ.บ. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว