คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ