คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบริหารงานทั่วไป