คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฐานข้อมูลรูปปี 2560