คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่